Welcome to our official web site hoteldumbier.sk
Contact recepcion tel: +421 910 863 862
Contact office tel: +421 910 865 864

Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK HOTEL ĎUMBIER**

M.R.Štefánika 31, 977 01 Brezno

UBYTOVANIE

1. Hotel môže ubytovať hosťa, ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad o totožnosti. Ubytovať je možné aj hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela.

2. Hotelový hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri príchode na recepcii hotela.

3. Zamestnanec recepcie hotela môže požadovať uvedenie mobilného telefónneho čísla hosťa za účelom prípadného kontaktovania mimo hotelovej izby (napr. v prípade neskorého návratu z turistickej vychádzky, v prípade zabudnutých vecí na hotelovej izbe a pod.) a rovnako aj evidenčné číslo vozidla (EČV) hosťa pre prípad potreby preparkovať vozidlo a pod.

4. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii ubytovateľa. V prípade, že závady a nedostatky bezodkladne nenahlási na recepcii hotela, bude za závady zodpovedať ako keby ich spôsobil sám. Poplatok za stratu kľúča od hotelovej izby je 20,-€.

5. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušná vyhláška o kategorizácii ubytovacích zariadení v stanovenej triede.

6. Hosť súhlasí, že do jeho izby počas doby pobytu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich pracovných povinností chyžná, údržbár, prípadne iní zamestnanci ubytovateľa.

7. Pri opakovanom príchode do hotela počas pobytu je hosť povinný preukázať sa platným preukazom totožnosti.

8. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

9. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najneskôr do 18.00 hodiny, do toho istého času izbu rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak.

10. V hotelovej izbe je zakázané držať peniaze a cenné veci. Pre peniaze a cenné veci je v hoteli určené úschovné miesto a to hotelový trezor. Ak hotel peniaze alebo cenné veci prevzal do úschovne /na základe potvrdenia/, berie na seba zodpovednosť v zmysle §433 a násl. Občianskeho zákonníka. Táto služba je bezplatná.

11. Na prijímanie návštev je k dispozícii hotelová kaviareň . Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po zapísaní do knihy návštev v čase od 9.00 hod do 20.00 hodiny.

12. Pri ochorení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

13. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, uvoľní hosť izbu najneskôr do 10.00 hodiny v posledný deň pobytu. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 10:00 hod., môže mu ubytovateľ účtovať aj pobyt za nasledujúci deň

14. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 7.00 hodinou ráno, uhradí cenu za celú predchádzajúcu noc.

15. V izbe a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inštalácie.

16. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zhasnúť v príslušenstve svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto / na recepcii/.

17. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

18. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.

19. Psov a iné zvieratá môže hotel ubytovať za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Ale len so súhlasom prevádzkového pracovníka hotela.

20. Hosť je povinný správať sa na hotelovej izbe a v ostatných priestoroch hotela tak, aby svojim chovaním neobmedzoval a nerušil ostatných hostí hotela.
V čase od 22:00 do 06:00 hod., je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.

21. Za škody spôsobené na majetku zodpovedá hosť podľa platných predpisov.

22. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom, spravidla pred ukončením pobytu, najdlhšie však za jednotýždňový pobyt. Účet je splatný po predložení.

23. Cenník platných cien za prechodné ubytovanie, stravovanie a doplnkové služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela.

24. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma vedenie hotela..

25. Hosť je povinný dodržať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.

STORNO PODMIENKY

26. Hosť má právo kedykoľvek pred začiatkom svojho pobytu tento zrušiť, za uplatnenia storno podmienok. V prípade zrušenia zmluvného vzťahu zo strany hosťa zaslaním písomného alebo e-mailového oznámenia na recepcia@hoteldumbier.sk, je objednávka stornovaná ku dňu, kedy bolo doručené jej zrušenie. Pri zrušení objednávky, alebo v prípade, že hosť (skupina) nenastúpi na pobyt je objednávateľ daného pobytu (služby) povinný zaplatiť príslušný storno poplatok:

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta.

1. Stornovanie rezervácie vopred dohodnutých objednaných služieb

a) v prípade zrušenia rezervácie alebo jej časti:

– 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

– 6-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo z ceny stornovanej časti objednaných služieb, uvedenej v potvrdení rezervácie.

b) bez storno poplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 14 dní pred dňom ich prvého plnenia.

2. Stornovanie skupinových objednávok (v prípade ubytovania: objednanie 4 a viac izieb):

a) v prípade zrušenia skupinovej objednávky alebo jej časti:

– 1 až 14 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných služieb alebo jej stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

– 15-21 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 70 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

– 22 -30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 50 % z ceny objednaných služieb alebo stornovanej časti, uvedenej v potvrdení objednávky/rezervácie.

b) bez storno poplatku v prípade zrušenia objednaných služieb viac ako 30 dní pred dňom ich prvého plnenia.

3. Stornovanie sa uplatňuje aj v prípade, že objednávateľ neoznámil stornovanie rezervácie, objednávky alebo jej časti a objednaná služba nebola vyčerpaná.

27. Storno poplatok sa odpočíta zo zálohy, alebo zaplatenej ceny pobytu. Ak je zaplatená záloha, alebo zaplatená cena pobytu vyššia ako suma storno poplatku, rozdiel ubytovateľ vráti hosťovi (objednávateľovi). V prípade, že hosť nezaplatil za rezerváciu pobytu, je povinný uhradiť storno poplatok na základe vystavenej faktúry.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

28. V spoločných priestoroch hotela, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok hotela. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela.

29. V celom objekte ubytovacej časti platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov je vyhradené miesto v kaviarni hotela.

30. Priestory hotela sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi, ich zneužitie môže ubytovateľ spoplatniť sumou 100,-€.

31. Na hotelovej izbe, nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

32. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.

33. Pri dočasnom odchode z hotelovej izby je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zatvoriť okná, balkónové dvere, vypnúť elektrospotrebiče, hotelovú izbu riadne uzamknúť a kľúč odovzdať na recepcii hotela.

34. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami hotela, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a odbytových priestoroch hotela.

35. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný pri použití hotelového výťahu dodržiavať pokyny pre jeho obsluhu umiestnené v kabíne výťahu. Samostatne obsluhovať hotelový výťah môžu iba osoby staršie ako 10 rokov.

36. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre hotelový personál ubytovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.

37. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hotelového hosťa sa na hotelovej recepcii nachádza lekárnička.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

38. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku ako aj všeobecné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky. V prípade nedodržiavania uvedených ustanovení, má ubytovateľ právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu.

39. Tento ubytovací poriadok bol schválený ubytovateľom, je platný a účinný od 01.08.2013 a je dostupný na www.hoteldumbier.sk a k nahliadnutiu na recepcii hotela.

V Brezne dňa 1.8.2013